Beat Zoderer

Vertikales Zig-Zag No. 10

Vertikales Zig-Zag No. 10, 2019

Acrylic on primed wood, 123 x 123 cm